Közösségi program portál
és helykereső

Háromszék Táncegyüttes: Böjttől Böjtig

Hozzáadás a Google naptáramhoz
A Háromszék táncegyüttes 1990-ben alakult Sepsiszentgyörgyön. Az együttes az erdélyi népzene és néptánckultúra megőrzését és továbbadását egy új, egyéni formavilág megteremetésével szeretné elérni, a színház nyelvén új kontextusba helyezni, felülírva az időszerűtlen, változatlan folklór sztereotípiáját. Egyedi arcvonalát a hagyományos folklorműsorok és a kortárs tánc-színházi formák ötvözésében alakította ki az évek során. Az egyes népszokások, rítusok vagy éppen regionális vonatkozású történelmi események drámai potenciálját, a bennük rejlő teatralitást felfedezve és továbbgondolva olyan előadások születtek mint a Vérnász, a Váróterem, az Ábel, a Csávási ballada, a Böjttől böjtig, A banda, a Száz évig, A Tékozló fiú, a Gábor Áron vagy az Erdély-menyegző.
Együttesünk több mint kétezerszer lépett közönség elé, Erdély összes nagyvárosában és a szór-ványvidékeken egyaránt. Több alkalommal vendégszerepeltünk Magyarországon, melyek közül különösen fontosak számunkra az önálló műsorainkkal tartott turnék. Az évek során társulatunk eljutott Ausztriába, Németországba, Szlovákiába, Svájcba, Olaszországba, Portugáliába, Lengyel-országba, Finnországba, Görögországba, de megfordultunk a távoli Novoszibirszkben is.

AZ ELŐADÁSRÓL
Az egyik lexi­kon meg­fo­gal­ma­zása sze­rint a böjt a mér­ték­le­tes­ség eré­nyé­nek cse­le­ke­dete: tágabb érte­lem­ben min­den erköl­csi meg­gon­do­lás­ból fakadó önmeg­ta­ga­dás, főként az érzéki élve­ze­tektől való tar­tóz­ko­dás; szo­ros érte­lem­ben az önfenn­tar­tási ösztön meg­fé­ke­zése — Célja a lélek föl­eme­lése a testi vágyak meg­fé­ke­zé­sé­vel, s a bűn­bá­nat kife­je­zése. Ennek alap­ján gon­do­lom, hogy a böjt az ember leg­bensőbb ügye. Legyen az önként vál­lalt erköl­csi maga­tar­tás, vagy aka­rat­la­nul ránk sza­kadó testi-​lelki nél­kü­lö­zés.
A darab férfi és nő kap­cso­la­tá­nak vilá­gába való bete­kin­tés jegyé­ben készült. Nem konk­rét tör­té­net elme­sé­lé­sére törek­szik: laza cse­lek­mény­szer­ke­zetű, lírai impresszi­ók­kal teli, expresszív képek­kel meg­for­mált tánc­köl­te­mény.
Az auten­ti­kus zenei és tán­cos for­má­kat meg­tartva, de tovább­gon­dolva azo­kat, sze­ret­ném fel­hívni a figyel­met az érzelmi gaz­dag­ságra, amely ben­nünk és ezek­ben a dalok­ban egy­aránt léte­zik. Kér­dé­seim: a bol­dog­ság aka­rása — ennek hiá­nya. A sze­re­tet és sze­re­lem szü­le­tése és elmú­lása, emberi és isteni vonat­ko­zás­ban, pro­fán és szak­rá­lis érte­lem­ben.
Az érzel­mektől fűtött belső mono­ló­got, belső vilá­gun­kat, elő­de­ink ma is érvé­nyes, letisz­tult tar­tal­ma­i­nak fel­hasz­ná­lá­sá­val mutat­juk be. Mind­ezt a leg­ke­ve­sebb tor­zí­tás­sal, Erdély cso­dá­la­tos nép­ze­néje és a Fel­föld erő­tel­jes voká­lis zenei érté­ke­i­nek jelen­lé­té­vel és tán­cos hagyo­má­nya­i­nak ötvö­ze­té­vel a ma embe­ré­nek ajánlva.” Furik Rita

ALKOTÓK
A rendező munkatársa: Ivácson László, Tőkés Zsolt

Zene: Fazakas Levente, Furik Rita
Jelmeztervező: Furik Rita
Ének: Erőss Judit, Gidró Roland
Zenekar: Fazakas Levente, Fazakas Albert, Szilágyi László, Bajna György
Rendező-koreográfus: Furik Rita

TÁNCKAR
Ürmösi­-Incze Mária-­Terézia, Keresztes Gabriella, Lukács Réka, Vajda Katalin, Dombi Rózsa, Virág Imola, Váradi Ágnes, Pilinger Mónika, Kocsis Lilla-Tünde, Ádám Júlia, Melles Endre, Pável Hunor, Márton Csaba, Vitéz György, Gere Csaba, Kiss Adorján, Törő Bence, Portik Norbert, Gidró Roland, Lupuly Jakab

Jegyár elővételben: 1.500 Ft, az előadás napján 1.900 Ft.

Jegyek kaphatók az IH Rendezvényközpontban, a Belvárosi Moziban és a TicketPortal országos hálózatán.
15195818 1302425719788888 135772040399541077 o

Feltöltés

HTML-sütiket használunk az iszeged folyamatos fejlesztésének elősegítésére.